Les Muralles

A Torrebesses el castell ja formava part de la muralla. Al castell hi vivien els senyors del poble; la resta de la fortificació servia per aixoplugar les cases de la Vileta (el poble antic).

El recinte fou insuficient a causa del creixement demogràfic i per les persones que hi emigraven contínuament per les condicions favorables que se’ls oferia per tal de repoblar el territori després de la conquesta cristiana el 1149. Tanmateix, ja abans d’ aquesta data, durant la dominació àrab, la muralla de Torrebesses s’hagué d’ engrandir per raons d’ espai, possiblement cap al segle XI.

Actualment només en queden algunes restes (algunes dins dels patis de les cases).